I. Przepisy ogólne.

Metropolitalne Studium Organistowskie we Wrocławiu jest instytucją kościelną powołaną w ramach Archidiecezji Wrocławskiej w celu kształcenia muzyków kościelnych i organistów posługujących w Kościołach Archidiecezji Wrocławskiej, ale także na terenie Polski.

Metropolitalne Studium Organistowskie działa i kształci organistów i muzyków kościelnych w oparciu o przepisy prawa Kościelnego oraz instrukcje i zalecenia wydawane przez Stolicę Apostolską i konferencję Episkopatu Polski.

Dyrektora Metropolitalnego Studium Organistowskiego mianuje Arcybiskup metropolita Wrocławski oraz zatwierdza proponowany przez niego skład personalny wykładowców oraz pracowników dydaktycznych.

MSO jest uczelnia niepubliczną.

Nauka w MSO trwa 5 lat.

Warunki przyjęcia do Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do MSO muszą złożyć do sekretariatu Studium następujące dokumenty:
– podanie
– życiorys z uwzględnieniem edukacji muzycznej
– świadectwo dotyczące wykształcenia ogólnego i muzycznego
– opinię księdza proboszcza parafii zamieszkania
– 3 zdjęcia

Egzamin wstępny do Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu odbywa się raz w roku i składa się z trzech części:

Część I – egzamin pisemny z zasad muzyki.

Część II – egzamin praktyczny z teorii muzyki

Część II – egzamin praktyczny gry na fortepianie i organach

Program egzaminu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej MSO.

O ostatecznym przyjęciu do MSO decyduje pozytywnie zdany egzamin oraz decyzja Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Studium

 

II. Prawa i obowiązki słuchacza metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu.

 

Każdy ze słuchaczy Studium ma prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych Studium i instrumentów przeznaczonych do ćwiczeń.

Każdy ze słuchaczy po przyjęciu do Studium ma prawo za porozumieniem z Ks. Proboszczem korzystać z instrumentów do ćwiczeń w parafii, w której zamieszkuje.

Każdy ze słuchaczy jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich planowych zajęciach w ramach studiów. Nieobecność nieusprawiedliwiona na czterech zjazdach w ramach semestru powoduje automatyczne skreślenie z listy słuchaczy studium.

Każdy słuchacz zobowiązany jest do terminowego uzyskiwania zaliczeń i zdawania przepisanych w semestrze egzaminów. Brak trzech zdanych egzaminów powoduje usunięcie z listy słuchaczy. Każdy słuchacz ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego a potem – w razie takiej konieczności – do egzaminu komisyjnego. Niezdany egzamin Komisyjny, choćby z jednego przedmiotu powoduje powtarzanie całego roku wykładowego.

Każdy ze słuchaczy studium zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań wynikających z uczęszczania do studium.

Kandydaci, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji muzycznych, przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego mogą starać się o przygotowanie w ramach roku wstępnego. Dopiero wówczas mogą przystąpić do egzaminu wstępnego do Studium. Rok przygotowawczy odbywa się w ramach indywidualnego toku nauczania.

Kształcenie w ramach studium odbywa się w oparciu o następujące specjalności:

CYKL A – organista – muzyk kościelny

CYKL B – organista instrumentalista

CYKL C – kantor

CYKL D – klasa śpiewu solowego

CYKL E – klasa chorału gregoriańskiego

Sesja oceny i zaliczenia:

Okresem zaliczeniowym w Metropolitalnym Studium Organistowskim jest semestr. Każdy student w terminie wyznaczonym w ramach sesji zobowiązany jest uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wymagane egzaminy. O tym, jaki przedmiot w danym semestrze powinien być zakończony zaliczeniem a jaki egzaminem decyduje Rada Pedagogiczna.

Nieprzystąpienie do egzaminu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Słuchaczom przysługuje egzamin poprawkowy oraz w przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego – egzamin komisyjny.

Przed przystąpieniem do sesji każdy słuchacz zobowiązany jest do pobrania z sekretariatu studium indeksu oraz karty egzaminacyjnej.

Każdy słuchacz jest zobowiązany do oddania karty egzaminacyjnej i indeksu do sekretariatu studium w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu sesji.

Przełożenie terminu egzaminu na termin poza okres sesji wymaga zgody Dyrektora Studium oraz prowadzącego przedmiot.

Termin sesji i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych ustala Dyrektor studium wraz z Radą Pedagogiczną.

Po każdym semestrze obowiązkowo odbywa się komisyjny egzamin z gry na fortepianie i organach.

Podstawą dopuszczenia do sesji jest jednocześnie odbycie praktyk muzyczno- liturgicznych, które odbywają się w kościołach Archidiecezji Wrocławskiej i są hospitowane przez Dyrektora Studium oraz potwierdzone wpisami na karcie praktyk.

Indeks jest dokumentem, do którego należy wpisywać wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń.

Dyplom oraz egzamin dyplomowy

Warunkiem uzyskania dyplomu w ramach Studium Organistowskiego jest złożenie wszystkich wymaganych prawem zaliczeń i egzaminów oraz napisanie pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy składa się z trzech części:

I. Komisyjnej obrony pracy dyplomowej napisanej w ramach Studium

II. Recitalu organowego, który obejmuje:

1. utwór barokowy w swobodnej formie typu (do wyboru):

a. preludium-fuga

b. fantazja-fuga

c. toccata-fuga

d. partita (wariacje)

e. koncert barokowy

2. Charakterystyczny utwór romantyczny (miniatura lub część utworu cyklicznego).

3. Opracowanie chorałowe z cantus firmus w jednym z głosów.

4. Kompozycja współczesna.

5. Utwór kameralny.

III. Akompaniamentu liturgicznego (egzamin odbywa się w kościele podczas celebracji liturgicznej tzn. Mszy Świętej, na której gra dyplomant).

Dyplom otrzymuje osoba, która uzyska co najmniej ocenę dostateczną z każdej części egzaminu dyplomowego. W przeciwnym wypadku słuchacz otrzymuje jedynie świadectwo ukończenia Studium Organistowskiego. Jeśli chce otrzymać dyplom, musi ponownie przystąpić o egzaminu, którego wcześniej nie zaliczył.

Ocena na dyplomie jest średnią wszystkich przedmiotów i egzaminów oraz egzaminu dyplomowego.
Komisję na egzamin dyplomowy powołuje Dyrektor Studium.
Po zakończeniu studiów absolwent studium zachowuje indeks, który jest potwierdzeniem jego edukacji muzycznej oraz nabytych kwalifikacji.

 

Postanowienia końcowe

 

Sprawy nieujęte przepisami niniejszego regulaminu ustala Dyrektor Studium osobnymi szczegółowymi rozporządzeniami wraz z Radą Pedagogiczną.
Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Metropolitę Wrocławskiego.