Fundacja im. ks. Pęcherka

Dane fundacji:
Fundacja im. ks. Pęcherka
Regon: 021283361
NIP: 8982177571

Zarząd fundacji:
Ireneusz Kuś – Prezes
Zdzisław Madej – Wiceprezes

nr konta: 09 2490 0005 0000 4500 9510 7358

adres: ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław
mail: katedralna4@gmail.com

STATUT FUNDACJI
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja dla wspierania i rozwoju muzyki sakralnej im. księdza Leona Pęcherka zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Zdzisława Madeja (zwanego dalej Fundatorem) aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszkę Annę Jędzrzejewską w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 121/210, w dniu 14.05.2010., Rep. A nr 29562/2010.
Fundacja posługuje się nazwą skróconą „Fundacja im. ks. Pęcherka”.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.
5. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
6. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
7. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4.

Celem Fundacji jest wspieranie i rozwój działalności Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu oraz Referatu d/s Muzyki przy Archidiecezji Wrocławskiej szczególnie w zakresie:
a. zakupu instrumentów klawiszowych – organy elektroniczne, pianina, fortepiany,
b. remontów i konserwacji instrumentów klawiszowych,
c. konserwacja zabytkowych instrumentów organowych w Archidiecezji Wrocławskiej,
d. budowa nowych instrumentów organowych w Archidiecezji Wrocławskiej,
e. badania naukowe w kierunku Muzyki Kościelnej na Dolnym Śląsku,
f. zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie wykonawstwa muzyki kościelnej i sakralnej,
g. prowadzenie działalności wydawniczej i fonograficznej,
h. prowadzenie współpracy z podobnie działającymi organizacjami zarówno w kraju i za granicą,
i. wspieranie działalności Studium Organistowskiego w kształceniu adeptów sztuki organistowskiej,
j. podnoszenie wykonawstwa muzyki organowej i sakralnej.

§ 5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. współpracę i wspieranie rozwoju centrów edukacji muzycznej,
b. organizację seminariów, warsztatów i konferencji,
c. pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów Fundacji,
d. organizację koncertów i festiwali muzyki kościelnej i sakralnej oraz oratoryjno – kantatowej,
e. działalność koncertową poświęconą muzyce sakralnej,
f. organizację sympozjów poświęconych muzyce sakralnej,
g. działalność edukacyjną w ramach promocji muzyki sakralnej na Dolnym Śląsku,
h. działalność stypendialną w ramach promocji utalentowanych muzyków kościelnych z terenu Archidiecezji Wrocławskiej,
i. prowadzenie informacyjnego serwisu internetowego.

Władze Fundacji.

§ 6.

Władze fundacji stanowi Zarząd Fundacji – zwany dalej „Zarządem”.

Zarząd Fundacji

§ 7.

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób powoływanych na pięcioletnią kadencję, wskazanych przez Fundatora.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa.
4. Fundator może być członkiem Zarządu.

§ 8.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2. uchwalanie regulaminów,
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Sposób reprezentacji

§ 9.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa Prezes, lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na fundusz założycielski składa się 1000 zł (tysiąc złotych).

§ 11.

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. majątku własnego Fundacji,
2. przychodów z działalności statutowej,
3. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
4. wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń,
5. oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa,
6. zaciągania pożyczek.
2. Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 12.

Fundacja nie ma prawa do:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. przekazywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

Postanowienia końcowe

§ 13.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd.
Zmiana statutu

§ 14.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Jednakowoż Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.

Połączenie z inną fundacją

§ 15.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 16.

Połączenia z inną fundacją dokonuje Zarząd.
Likwidacja Fundacji

§ 17.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Zarząd powiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 18.

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.

§ 19.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym Statucie.