Dyrektor Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu

w sprawie ustalenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w roku szkolnym w MSO 2019/2020. Działając na podstawie art. 76a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm) wprowadzonym ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) ustala się, co następuje:

§1

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się

dla przedmiotów w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020

w MSO we Wrocławiu

1. Zaliczenia przedmiotu dokonuje prowadzący przedmiot lub osoba wskazana przez kierownika właściwej jednostki dydaktycznej jako koordynator przedmiotu.

2. Egzaminy w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020 przeprowadzane są przez nauczyciela prowadzącego przedmiot albo przez komisję egzaminacyjną wyznaczoną przez kierownika właściwej jednostki dydaktycznej, z możliwym zastosowaniem dostępnych technologii informatycznej pracy na odległość.

3. Zakres egzaminu, o którym mowa w ust. 1 ustala prowadzący przedmiot w porozumieniu z dyrektorem MSO, niezwłocznie informując o decyzji zainteresowanych słuchaczy.

4. W ocenie wystawianej na zaliczenie lub za egzamin, zgodnej ze skalą ocen uwzględnia się specyfikę warunków pracy na odległość, wynikających z zastosowania szczególnych rozwiązań prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2.

5. Prowadzący przedmiot jest zobowiązany do utrwalenia na nośniku danych materiałów stanowiących podstawę oceny efektów uczenia się do czasu zakończenia procesu weryfikacji efektów uczenia się w bieżącym roku akademickim, z uwzględnieniem regulaminowego trybu odwoławczego do 30 10.2020 r.

6. Egzamin przeprowadzany w ramach synchronicznego kontaktu online jest rejestrowany i utrwalany na nośniku danych do czasu zakończenia procesu weryfikacji efektów uczenia się w bieżącym roku akademickim, z uwzględnieniem regulaminowego trybu odwoławczego.

Egzamin dyplomowy odbywa się we wskazanym kościele bez udziału fizycznego komisji lub w kontakcie bezpośrednim w Kościele z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników i z wyłączeniem otwarcia dla publiczności z wyjątkiem Mszy świętej REJESTROWANYM  W DOWOLNYM  CZASIE NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM., lub w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym dyplomant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W egzaminie można uwzględnić MSZĘ ŚWIĘTA ORAZ RECITAL DYPLOMOWY uprzednio zarejestrowane  w formie audiowizualnej umożliwiającej ocenę.

7. Terminy egzaminów dyplomowych podaje się do wiadomości Sekretariatu Studium Organistowskiego.

8. Uczestniczący w egzaminie dyplomowym w kontakcie bezpośrednim składają oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad, przekazując je do Sekretariatu Studium drogą pocztową w formie papierowej lub elektronicznej (skan).

9. Obrona Dyplomu odbywa się w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym dyplomant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach.

10. Egzamin dyplomowy przeprowadzany w ramach synchronicznego kontaktu online jest rejestrowany i utrwalany na nośniku danych do czasu zakończenia procesu weryfikacji efektów uczenia się w bieżącym roku akademickim, z uwzględnieniem regulaminowego trybu odwoławczego.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Ks. prof. zw. dr hab. ZDZISŁAW Madej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *